Skicka ett meddelande

Om styrelsen

Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets långsiktiga verksamhet. Styrelsen skall också utfärda riktlinjer till koncernchefen. Dessutom skall styrelsen se till att bolagets organisation avseende redovisning, medelsförvaltning och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter

Styrelsen har utsetts för att ge ett effektivt stöd för och kontroll av ledningens arbete. Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antal ordinarie styrelsemöten, vilka ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten och styrelseordförandens åligganden. Utöver arbetsordningen för styrelsen påverkas styrelsens arbete också av lagar och regler som inkluderar den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning.
För att kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt har styrelsen tillsatt ett ersättningsutskott och ett revisionsutskott med särskilda arbetsuppgifter. Utskotten behandlar ärenden som faller inom respektive område och lägger fram rekommendationer och rapporter som underlag till styrelsens beslut och åtgärder. Alla styrelseledamöter har dock samma ansvar för samtliga beslut, oavsett om den aktuella frågan granskats i ett utskott.

Styrelsen har också utfärdat riktlinjer som skall följas av VD. Riktlinjerna kräver bland annat att investeringar i anläggningstillgångar till ett värde av mer än 2.000.000 kr måste godkännas av styrelsen. Styrelsen skall även godkänna större transaktioner, inbegripet förvärv och försäljning eller nedläggning av verksamheter. Styrelsen har likaså utfärdat skriftliga instruktioner som anger när och hur information, som behövs för utvärdering av koncernens och dess dotterbolags finansiella ställning, skall redovisas för styrelsen.

Styrelseledamöter

Styrelsen i Qliro Group AB (publ) består av sex ledamöter. Styrelseledamöterna är Daniel Mytnik, Christoffer Häggblom, Erika Söderberg Johnson, Jessica Pedroni Thorell, Lennart Jacobsen samt Andreas Bernström.

Ersättning

Det fasta styrelsearvodet för tiden intill slutet av årsstämman 2019 är av 670 000 kronor till styrelsens ordförande och 325 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter och sammanlagt 451 000 kronor i arvode för arbetet inom styrelsens utskott.

Ersättning till styrelseledamöter föreslås från och med 2011 av valberedningen, som representerar bolagets största aktieägare, och godkänns av årssstämman. Valberedningens förslag baseras på jämförelse med ersättningen i andra bolag i samma bransch och storlek.

Prenumerera