Skicka ett meddelande

Ersättningspolicy

Nuvarande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group-koncernen samt styrelseledamöter i moderbolaget, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget, antogs på årsstämman den 8 maj 2017.

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING

Qliro Group ska eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara internationella företag, främst nordiska företag verksamma inom e-handel och detaljhandel med konsumentnära varumärken och produkter samt nordiska kreditmarknadsbolag inom konsumentkreditgivning och betalningslösningar.

Ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group ska både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt resultatet i Qliro Group och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas. Därför ska de ledande befattningshavarna få ersättning enligt principen belöning efter prestation och uppmuntras att bygga upp ett, i förhållande till sin privatekonomi, betydande personligt aktieägande i Qliro Group.

Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av:

  • fast lön,
  • kortsiktig kontant rörlig ersättning,
  • möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, samt
  • pension och övriga förmåner.

Fast lön
De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning
De ledande befattningshavarnas kortsiktiga kontanta rörliga ersättning ska baseras på hur väl fastställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för Qliro Group och dess dotterbolag har uppfyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja Qliro Groups utveckling både på kort och lång sikt. Rörlig kontant ersättning kan uppgå till högst 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta årslön. Styrelsen kan komma att besluta att en del av de ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska investeras i aktier eller aktiekursrelaterade instrument i Qliro Group.

Långsiktiga incitamentsprogram ska innefatta en egen investering och vara kopplade till vissa förutbestämda värdeskapande och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationsmål och ska utformas så att de säkerställer ett långsiktigt engagemang för värdetillväxten i Qliro Group och/eller dess dotterbolag samt sammanlänkar de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas genom att deltagarnas ersättning betalas i form av aktier.

För ledande befattningshavare som omfattas av de ersättningsregler som gäller för kreditmarknadsbolag är utbetalning av en del av den rörliga ersättningen uppskjuten och kan uppgå till ett högsta belopp i enlighet med gällande regelverk för kreditmarknadsbolag och styrelsen har infört restriktioner för deras rörliga ersättning genom att göra utbetalningen villkorad av att den prestation som ersättningen var baserad på har visat sig hållbar över tid.

Pension och övriga förmåner
Pensionsutfästelserna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Pensionsåldern är i normalfallet 65 år.

Övriga förmåner ska vara sedvanliga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter som till exempel företagsbil, företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring.

Uppsägning och avgångsvederlag
Den maximala uppsägningstiden i de ledande befattningshavarnas kontrakt är generellt tolv månader, och i undantagsfall arton månader, under vilken tid lön kommer att utgå.

Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, frångå riktlinjerna. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska styrelsen redovisa skälen för detta vid närmast följande årsstämma.

UTVÄRDERING AV RIKTLINJERNA SAMT REVISORSYTTRANDE AVSEENDE HURUVIDA RIKTLINJERNA HAR FÖLJTS
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer för ersättning till befattningshavarna. Bolagets revisor har i enlighet med 8 kap. 54 § aktiebolagslagen lämnat ett yttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till befattningshavarna som har gällt under 2016 har följts. Ersättningsutskottets utvärdering och revisorns granskning har resulterat i slutsatsen att Qliro Group under 2016 har följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om.

Yttrandet och styrelsens redogörelse för resultatet av ersättningsutskottets utvärdering finns tillgängligt på bolagets webbplats www.qlirogroup.com, hos bolaget på adress Sveavägen 151 i Stockholm samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Prenumerera