Skicka ett meddelande

Ersättningspolicy

Årsstämman 2018 beslutade att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group-koncernen samt styrelseledamöter i moderbolaget, i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Riktlinjer för ersättning
Qliro Group ska eftersträva att erbjuda en totalersättning som gör det möjligt för koncernen att attrahera, motivera och behålla ledande befattningshavare i konkurrens med jämförbara internationella företag, främst nordiska företag verksamma inom e-handel och detaljhandel med konsumentnära varumärken och produkter samt nordiska kreditmarknadsbolag som specialiserar sig inom e-handelsbetalningar, digital konsumentfinansiering, privatlån och sparkonton. Ersättning till ledande befattningshavare i Qliro Group ska både på kort och lång sikt baseras på den enskildes prestation och ansvar samt resultatet i Qliro Group och dess dotterbolag samt sammanlänka de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas. Därför ska de ledande befattningshavarna få ersättning enligt principen belöning efter prestation och uppmuntras att bygga upp ett, i förhållande till sin privatekonomi, betydande personligt aktieägande i Qliro Group. Ersättning till ledande befattningshavare ska bestå av:
• fast lön,
• kortsiktig kontant rörlig ersättning,
• möjlighet att delta i långsiktiga incitamentsprogram, samt
• pension och övriga förmåner.

Fast lön
De ledande befattningshavarnas fasta lön revideras årligen och ska vara konkurrenskraftig samt baseras på den enskildes kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning
De ledande befattningshavarnas kortsiktiga kontanta rörliga ersättning ska baseras på hur väl fast-ställda mål för deras respektive ansvarsområden samt för Qliro Group och dess dotterbolag har upp-fyllts. Utfallet ska kopplas till mätbara mål (kvalitativa, kvantitativa, allmänna och individuella). Målen inom de ledande befattningshavarnas respektive ansvarsområde syftar till att främja Qliro Groups utveckling både på kort och lång sikt. Rörlig kontant ersättning kan uppgå till högst 100 procent av den ledande befattningshavarens fasta årslön. Styrelsen kan komma att besluta att en del av de ledande befattningshavarnas rörliga kontanta ersättning ska investeras i aktier eller aktiekurs-relaterade instrument i Qliro Group. Långsiktiga incitamentsprogram ska innefatta en egen investering och vara kopplade till vissa förutbestämda värdeskapande och/eller aktie- eller aktiekursrelaterade prestationsmål och ska utformas så att de säkerställer ett långsiktigt engagemang för värdetillväxten i Qliro Group och/eller dess dotterbolag samt sammanlänkar de ledande befattningshavarnas intressen och belöning med aktieägarnas genom att deltagarnas ersättning betalas i form av aktier. Qliro Group har tre utestående långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram (prestationsaktieprogram) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner i moderbolaget och Qliro Groups dotterbolag/segment, nämligen ”PSP 2015”, ”PSP 2016” samt ”PSP 2017”. Incitamentsprogrammen löper ut i april 2018 (PSP 2015), april 2019 (PSP 2016) samt april 2020 (PSP 2017). Incitamentsprogrammen kan komma att efterföljas av andra aktierelaterade program, warranter och syntetiska optioner. För närmare information om Qliro Groups långsiktiga incitamentsprogram, se årsredovisningen.

Syntetiska köpoptioner
Qliro Group har två utestående syntetiska köpoptionsprogram (”QOP 2016” och ”QOP 2017”) för ledning och övriga nyckelpersoner i Qliro Groups dotterbolag/segment som erbjuder finansiella tjänster. För närmare information om Qliro Groups syntetiska köpoptionsprogram, se årsredovisningen.

Pension och övriga förmåner
Pensionsutfästelserna tryggas genom premieinbetalningar till försäkringsbolag. Pensionsåldern är i normalfallet 65 år. Övriga förmåner ska vara sedvanliga och bidra till att underlätta befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter som till exempel företagsbil, företagshälsovård och sjukvårdsförsäkring.

Uppsägning och avgångsvederlag
Den maximala uppsägningstiden i de ledande befattningshavarnas kontrakt är generellt tolv månader, och i undantagsfall arton månader, under vilken tid lön kommer att utgå.

Ersättning till styrelseledamöter
Stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde som inte utgör styrelsearbete. För dessa tjänster ska utgå ett marknadsmässigt arvode vilket ska godkännas av styrelsen.

Ersättning till ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna för kreditmarknads-bolag
För ledande befattningshavare som omfattas av ersättningsreglerna för kreditmarknadsbolag gäller särskilda regler som följer av lag och föreskrifter från Finansinspektionen. Dessa ersättningsregler kommer att bli tillämpliga i förhållande till moderbolaget Qliro Group AB (publ) vid den tidpunkt som Qliro Group AB (publ) och dess dotterbolag Qliro AB bildar en så kallad konsoliderad situation. Styrelserna i Qliro Group AB (publ) respektive Qliro AB har fastställt en ersättningspolicy som omfattar alla anställda i respektive bolag och som dels är förenlig med och främjar en sund och effektiv riskhantering, dels motverkar ett överdrivet risktagande. Utöver de riktlinjer som framgår ovan ska i huvudsak följande riktlinjer tillämpas i förhållande till ersättning för ledande befattnings-havare som omfattas av ersättningsreglerna:
• Qliro Group AB (publ) och Qliro AB ska årligen göra en analys i syfte att identifiera anställda vars arbetsuppgifter har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil utifrån ett antal olika kriterier.
• Resultatbedömningen ska vid rörlig ersättning göras i ett flerårigt perspektiv för att säkerställa dels att bedömningen baseras på långsiktigt hållbara resultat, dels att underliggande konjunkturcykel och affärsrisker beaktas när den resultatbaserade ersättningen betalas ut.
• Den rörliga ersättningen ska baseras på såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och bolagets totala resultat. Vid bedömningen ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.
• Minst 40-60 procent av den rörliga ersättningen ska skjutas upp minst tre till fem år innan den betalas ut eller äganderätten övergår.
• Rörlig ersättning ska endast betalas ut eller övergå till den anställde om det är försvarbart med hänsyn till bolagets finansiella situation och motiverat enligt bolagets, den berörda affärsenhetens och den anställdes resultat. Den rörliga ersättningen kan helt falla bort av dessa skäl.

Avvikelser från riktlinjerna
Styrelsen äger, om den finner att särskilda skäl föreligger i ett enskilt fall, frångå riktlinjerna. Om styrelsen frångår riktlinjerna ska styrelsen redovisa skälen för detta vid närmast följande årsstämma.

För mer information om ersättning till VD och ledande befattningshavare, se not 24 i årsredovisningen.

Prenumerera