Skicka ett meddelande

Halvårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2017

2017-07-14 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT I KVARTALET

ANDRA KVARTALET[1]

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 983,6 (918,5) miljoner kronor
 • Bruttomarginalen ökade med 5,5 procentenheter till 23,9 (18,4) procent
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar ökade med 23,1 miljoner kronor till 36,3 (13,2) miljoner kronor
 • Rörelseresultatet förbättrades med 16,9 miljoner kronor till 16,6 (-0,3) miljoner kronor
 • Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,04 (-0,81) kronor före och efter utspädning
 • Den 25 april annonserades och den 30 juni genomfördes försäljningen av Lekmer
 • En obligation om 250 miljoner kronor emitterades

FÖRSTA HALVÅRET[1]

 • Nettoomsättningen ökade med 3 procent till 1 897,6 (1 839,4) miljoner kronor
 • Bruttomarginalen ökade med 4,8 procentenheter till 22,3 (17,5) procent
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till 47,2 (11,4)[2] miljoner kronor, en ökning med 35,8 miljoner kronor jämfört med fjolårets justerade rörelseresultat före av- och nedskrivningar
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,5 (-15,1)[2] miljoner kronor, en ökning med 24,6 miljoner kronor jämfört med fjolårets justerade rörelseresultat
 • Resultat per aktie inklusive avvecklad verksamhet förbättrades till -0,19 (-1,07) kronor före och efter utspädning

[1] Tretti AB avyttrades i det tredje kvartalet 2016 och Lekmer AB i det andra kvartalet 2017. Dessa bolag redovisas under avvecklad verksamhet i koncernen. Historiska jämförelsesiffror i resultaträkningar och kassaflödesrapporter visar kvarvarande verksamhet. I rapporten redovisas kvarvarande verksamhet om inget annat anges. Dessutom räknas räntekostnader inom Qliro Financial Services som kostnad för sålda varor och tjänster i koncernredovisningen sedan 1 januari 2017, vilket justerats för i jämförelseperioden.
[2] Termen justerat används för att visa att resultatet i första kvartalet 2016 justerats med en jämförelsestörande post om -15,3 miljoner kronor avseende en omorganisation i CDON Marketplace, se sid 6.

KRAFTIGT FÖRBÄTTRAT RÖRELSERESULTAT I KVARTALET

Vi har under kvartalet tagit flera viktiga steg i linje med vår strategi. Inom vår kärnverksamhet är vi nöjda med tillväxten för CDON Marketplace, tillväxten och lönsamheten inom Nelly och expansionen i Qliro Financial Services. Dessutom har vi avyttrat Lekmer och arbetar för att skapa ytterligare värde i Health and Sports Nutrition Group (tidigare segmentet Gymgrossisten). Under kvartalet har vi även säkrat finansiering genom att emittera en obligation på 250 miljoner kronor, avyttra Lekmer och lansera sparkonton i Qliro Financial Services där inlåningen från allmänheten uppgick till 425 miljoner kronor vid kvartalets slut. 

CDON Marketplace växte med 18 procent
CDON Marketplace har tagit flera framgångsrika steg mot att etableras som den ledande marknadsplatsen på nätet i Norden. Bruttoförsäljningsvärdet ökade med 18 procent till 485 miljoner kronor, drivet av både externa handlare och egen försäljning. Externa handlares försäljning ökade med 83 procent och nettoomsättningen med 8 procent. Detta visar att marknadsplatsen är uppskattad av konsumenter och en effektiv säljkanal för externa handlare. Vi fortsätter att utveckla marknadsplatsen inte minst vad gäller automatisering och varumärket CDON.COM. Tillväxten för CDON Marketplace driver volymer och skalfördelar för resten av gruppen, inklusive Qliro Financial Services.

Nelly rätt positionerat för lönsam tillväxt
Nelly drar fördel av sin starka marknadsposition inom mode på nätet. Omsättningen ökade med 10 procent till 365 miljoner kronor och rörelseresultat före av- och nedskrivningar ökade med nästan 30 miljoner kronor till 46 miljoner kronor under ett säsongsmässigt starkt kvartal. Till viss del drevs vinstökningen av en gynnsam lagersituation med optimerat utbud och nivåer vid kvartalets ingång. Under kvartalet tillträdde Jan Wallsin som Head of Nelly. Vi arbetar med att vidareutveckla Nellys sortiment, egna varumärken och bolagets digitala och mobila marknadsföring och försäljning för fortsatt tillväxt.  

Qliro Financial Services lanserar nya tjänster
Qliro Financial Services ökade rörelseintäkterna med 57 procent till 53 miljoner kronor och rörelseresultat före av- och nedskrivningar vände till en vinst om 2 miljoner kronor. Affärsvolymerna ökade med 34 procent. I kvartalet stärktes erbjudandet mot handlare genom introduktion av hela betaltjänsten i Norge samt mot konsumenter genom lansering av sparkonton. Strategin är att fortsatt bredda erbjudandet och nästa steg är att lansera privatlån till konsumenter i Sverige under andra hälften av året.

Health and Sport Nutrition Group hade ett svagt kvartal
Health and Sport Nutrition Groups (tidigare segmentet Gymgrossisten) nettoomsättning minskade med 9 procent till 180 miljoner kronor under kvartalet, trots en något växande marknad. Omsättningen sjönk påtagligt under april då påsken i år inföll. Försäljningen återhämtade sig successivt och i juni uppnåddes tillväxt. Minskningen skedde framförallt inom försäljning av proteinpulver på nätet där Gymgrossisten är marknadsledande. Vi satsar och växer inom Bodystore (hälsokost) och inom Fitness Market Nordic (grossistverksamhet) som nu tillsammans står för 18 procent av omsättningen.

Gustav Hasselgren har tillträtt som Head of HSNG. Som tidigare kommunicerat pågår en process där vi söker potentiella partnerskap och utvärderar strategiska alternativ för att skapa ytterligare aktieägarvärde. 

Lekmer och Members.com avyttrade
Den 30 juni genomfördes avyttringen av Lekmer till Babyshop och den 3 juli genomfördes avyttringen av Members.com till Campadre. Transaktionerna frigör likviditet och tydliggör vår underliggande intjäning i våra kärnområden. Det ger oss möjlighet att satsa än mer på våra kärnområden.

Ledande plattform för digital handel
Qliro Groups mål är att vara den ledande nordiska plattformen för digital handel med kompletterande finansiella tjänster. Vi kombinerar digital handel med finansiella tjänster för både konsumenter och handlare. Fokus ligger på CDON Marketplace, modebolaget Nelly och Qliro Financial Services. Vi har tagit viktiga steg under kvartalet och arbetar vidare för att förverkliga strategin med kontinuerliga effektiviseringar och investeringar.

Stockholm i juli 2017
Marcus Lindqvist
VD och koncernchef

Telefonkonferens
Analytiker, investerare och media är inbjudna till ett konferenssamtal idag klockan 10:00.

För att delta, vänligen ring:
Sverige  +46 8 5065 3942
UK        +44 330 336 9412
US        +1 719 457 2086
PIN-koden för att delta: 1063618

Presentationsmaterialet publiceras på www.qlirogroup.com/presentationer/ 

För ytterligare information, besök www.qlirogroup.com, eller kontakta:
Marcus Lindqvist, koncernchef och verkställande direktör
Mathias Pedersen, finansdirektör
Telefon 010 703 20 00

Niclas Lilja, vikarierande kommunikationschef
Telefon 0736 511 363
press@qlirogroup.com, ir@qlirogroup.com

Om Qliro Group
Qliro Group är en ledande nordisk e-handelsgrupp inom konsumentvaror, livsstilsprodukter och närliggande finansiella tjänster. Qliro Group driver CDON.COM (Nordens ledande marknadsplats), Nelly.com och NLYman.com (mode), Gymgrossisten och Bodystore.com (hälsa och träning) samt Qliro Financial Services. Under 2016 omsatte gruppen 4 miljarder kronor. Qliro Groups aktier är noterade på Nasdaq Stockholm i mid capsegmentet med kortnamnet ”QLRO”.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 juli 2017 kl. 08:00 CET.

Prenumerera