Skicka ett meddelande

CDON Alandia Ab betalar in 5,9 MEUR med anledning av de efterbeskattningskrav som tidigare framställts av Skatteförvaltningen i Finland

2017-01-12 08:00 - Regulatoriskt pressmeddelande

CDON Alandia Ab, ett bolag inom Qliro Group, har på begäran av åländska myndigheter betalat in 5,9 MEUR hänförligt till det skattekrav som tidigare framställts av Skatteförvaltningen i Finland avseende räkenskapsåret 2012, i avvaktan på skattetvistens avgörande. CDON Alandias och dess rådgivares uppfattning är oförändrat att bolaget har agerat korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Som tidigare meddelats har CDON Alandia överklagat skattebeslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol som ännu inte har behandlat ärendet.

Qliro Group meddelade den 5 januari 2016 att Skatteförvaltningen i Finland beslutat att, avseende räkenskapsåret 2012, efterbeskatta CDON AB:s finska dotterbolag CDON Alandia Ab, registrerat på Åland, med cirka 3,8 MEUR samt påföra bolaget ett skattetillägg uppgående till cirka 1,9 MEUR. På begäran av åländska myndigheter har CDON Alandia betalat in det begärda beloppet om sammanlagt 5,9 MEUR inklusive dröjsmålsränta, för myndigheternas förvar i avvaktan på utfallet i skattetvisten.

CDON Alandias och dess legala rådgivares uppfattning är oförändrat att bolaget har agerat korrekt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Som tidigare meddelats har CDON Alandia överklagat skattebeslutet till Helsingfors förvaltningsdomstol som ännu inte har behandlat ärendet. Något datum för domstolsprövning har ännu inte meddelats. Bolaget kommer mot bakgrund härav inte kostnadsföra det inbetalda beloppet.

Denna information är sådan information som Qliro Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 januari 2017 kl. 08:00 CET.

Prenumerera