Skicka ett meddelande

Media

Uppförandekod

Vår uppförandekod, eller “koden”, förklarar grundläggande normer som förväntas följas av våra anställda i alla situationer. Koden innehåller regler för att skydda Qliro Groups intressen och dess aktieägare, för att säkerställa överensstämmelser med lagen och tydliggöra Qliro Groups ställning i moraliska och etiska frågor. Koden finns för att säkerställa att vi som individer tar ansvar för att bedriva verksamheten i enlighet med Qliro Groups värderingar.

Som arbetstagare måste du:

 • respektera och upprätthålla Qliro Groups goda namn;
 • agera ärligt och med integritet;
 • följa alla relevanta lagar och förordningar i de länder där du gör affärer;
 • följa denna kod;
 • rapportera alla överträdelser av denna kod (eller någon annan förordning eller lag) och samarbeta med alla undersökningar/utredningar.

Denna kod gäller för alla anställda inom Qliro Group (oavsett hel-eller deltidsanställning) och för alla tillfälligt anställda, den ska användas parallellt med Qliro Groups övriga policies, regler och avtal.

Koden avser alla länder men hänsyn ska tas till nationell lagstiftning. Underlåtenhet att uppfylla något av kraven i denna kod kan leda till disciplinära åtgärder enligt Qliro Groups disciplinära förfarande.

Observera att denna kod inte tar upp alla tänkbara etiska dilemman. Om du upplever ett etiskt dilemma som inte omfattas av denna uppförandekod – kontakta din närmaste chef.

Relationer med konkurrenter, kunder och leverantörer

Lika villkor

Som företag…

 • Vi uppmuntrar till en fri och öppen konkurrens.
 • Vi jobbar i enlighet med konkurrens- och antitrustlagar i alla länder där vi verkar.
 • Vi konkurrerar energiskt och ärligt.

Som anställd…

 • Du skall inte engagera dig i konkurrensbegränsande verksamhet eller överträda lagar mot konkurrensbegränsning.
 • Du skall ta särskild hänsyn till att undvika att överträda lagen vid möten med konkurrenter.
 • Konkurrensmässig information måste alltid vara insamlad etiskt och i enlighet med lagar och regleringar som skyddar andras information.

Kommersiella relationer

Som företag…

 • Vi skall alltid ha tillräcklig information om konkurrenter, kunder och leverantörer före vi går in i ett kommersiellt samarbete.
 • Qliro Group har strikta processer för hur vi går in i kommersiellt bindande relationer för att minimera Qliro Groups riskexponering.
 • Vi undviker onödiga rättsprocesser.

Som anställd…

 • Du skall säkerställa att du undersöker varje möjlig affärspartner noga.
 • Du skall, när det är möjligt, vid möten med affärspartners, vara minst lika många som motparten.
 • Du skall ha finansiellt godkännande och korrekta underskrifter före du ingår ett bindande kontrakt.
 • Du skall förhandla om en lösning på tvistiga frågor på ett fördelaktigt sätt redan på ett så tidigt stadium som möjligt.

Intressekonflikt

Som anställd…

 • Du får inte involvera dig i aktiviteter för egen vinning i konflikt med Qliro Groups affärsintressen.
 • Personligt eller familj/närstående persons intresse i relation till Qliro Groups affärsintresse måste undvikas.
 • I intressekonflikt inkluderas chefsskap, aktieägande, anställning av närstående och gruppbolags relationer.

Gåvor och lockelser

Affärsgåvor

Som företag…

 • Vi tror på att affärsbeslut skall tas på enbart affärsmässiga grunder i Qliro Groups intresse och inte tas på beslut av vilken leverantör som lämnar mest gåvor eller andra favörer.
 • Mottagandet av gåvor som kan medföra gynnande av en leverantör är inte tillåtet.

Som anställd…

 • Du kan inte acceptera att ta emot gåvor eller presentkort personligen.
 • Qliro Group har en “Levrantörspolicy” som skall sändas till alla leverantörer, deklarationen förklarar vår hållning avseende företagsgåvor.
 • Du måste ha förhandsgodkännande från avdelningschef om du skall ge en gåva till kunder.
 • Under inga omständigheter får inkorrekta eller olagliga betalningar ske, direkt eller indirekt.

Politiska donationer

Som företag…

 • Vi deltar inte i partipolitik eller ger donationer till politiska partier, fonder eller kandidater.

Som anställd…

 • Du får inte erbjuda, godkänna betalningar eller förmåner till politiska kandidater, lagstiftare, politiska partier eller politiska tjänstemän för att säkerställa affärer eller erhålla en fördelaktig behandling.

Betalningar till regeringstjänstemän

Som företag…

 • Vi tillåter inte mutor, betalningar för att påverka, kickbacks eller andra olagliga betalningar till någon företrädare för regering eller myndighet.

Som anställd…

 • Du får inte betala, erbjuda eller godkänna betalningar eller förmåner till regeringsmedlemmar eller anställda, regionala eller nationella regeringar eller myndigheter för att säkerställa affärer eller få en fördelaktigare behandling.

Lika behandling

Som företag…

 • Vi erbjuder lika behandling, oberoende av ras, etnisk bakgrund, religion, nationalitet, kön, psykiska eller fysiska handikapp, civilstånd, ålder, sexuell läggning eller annat som inte berör individens förmåga att utföra sitt jobb.
 • Detta gäller alla anställda, arbetssökande till tjänster eller befordran, leverantörer, kunder och medlemmar av den allmänhet vi kommer i kontakt med.
 • Vi värdesätter mångfald. Anställda med olika bakgrund berikar Qliro Groups kultur och stödjer vår kommersiella framgång.
 • Vi tolererar inte diskriminering eller sexuella, fysiska eller mentala trakasserier (inklusive mobbning) av våra anställda.

Som anställd…

 • Du får inte diskriminera någon på grund av ras, etnisk bakgrund, religion, nationalitet, kön, psykiska eller fysiska handikapp, civilstånd, ålder, sexuell läggning eller annat som berör individens förmåga att utföra sitt jobb.
 • Diskriminering omfattar trakasserier. Grova trakasserier eller olämpligt uppträdande är oacceptabelt oavsett om den är verbal, fysisk eller visuell.
 • Du har ett personligt ansvar att uppföra dig på ett sätt som inte är kränkande mot andra, du måste vara nogrann med hur andra kan uppfatta ditt uppförande.

Hälsa och säkerhet

Som företag…

 • Vi värdesätter vikten av hälsa och säkerhet inom vårt företag.
 • Vi strävar efter att erbjuda en hälsosam, trygg och ren arbetsmiljö i enlighet med lokala lagar, regleringar och praxsis.

Som anställd…

 • Du måste följa alla miljö-, hälso- och säkerhetspolicys, processer och riktlinjer som gäller för din arbetsplats och visa största hänsyn och gott omdöme.
 • Du måste vidtaga nödvändiga åtgärder för att undvika att olyckor händer och eliminera faror som kan framkalla olyckor.

Rökning

Som företag…

 • Vi inser att det är en individs rättighet att röka men det är också viktigt att skydda icke rökares rättigheter.

Som anställd…

 • Du får endast röka på avsedda utrymmen utanför våra kontor. Alla våra kontor är rökfria.

Alkohol och droger

Som företag…

 • Vi accepterar inte att man säljer, köper, innehar, förvarar eller konsumerar reglerade preparat på arbetstid, under arbete för Qliro Group eller vid användandet av fordon.
 • Vi inser att missbruk är en sjukdom och förpliktigar oss att hjälpa anställda som erkänner att de har ett problem.

Som anställd…

 • På arbetstid eller när du framför ett av Qliro Groups fordon får du inte köpa, sälja, inneha, förvara eller konsumera reglerade preparat.
 • Om du väljer att dricka alkohol (exempelvis vid representation med kunder) förväntas du dricka i måttliga mängder och alltid uppföra dig ordentligt.

Konfidentialitet

Som företag…

 • Vi respekterar och upprätthåller konfidentialitet för våra anställda, kunder, klienter och leverantörer.
 • Vi vidtager nödvändiga åtgärder för att skydda åtkomst av personlig data av obehöriga.

Som anställd…

 • Du får inte, förutom om det ingår i dina arbetsuppgifter, ge information till någon om förhandlingar eller affärsverksamhet rörande Qliro Group eller närstående företag eller dess chefer eller anställda. Konfidentialitet gäller även efter anställningens upphörande.
 • Du får inte under eller efter din anställning yppa information om kunder, klienter eller leverantörer som du fått i ditt arbete och som skall behandlas konfidentiellt.
 • Du måste ta särskild hänsyn och försäkra dig om att obehöriga inte kan få tillgång till data som sparas på din arbetsdator, detta gäller också utskrifter och tillhörande material.

Användande av företags egendom

Som anställd…

 • Du skall maximera användandet av Qliro Groups egendom till Qliro Groups affärsverksamhet – detta inkluderar e-post, internet, telefon och annan egendom eller andra resurser inom Qliro Group.

IT-policy

Som företag…

 • Vi måste skydda oss själva mot virusangrepp, saker som kan skada vårt rykte och olämpligt användande av arbetstid.
 • Vi anser att all information nedladdad från internet, all e-post sänd och mottagen är och förblir Qliro Groups egendom och vi reserverar oss för rätten att få tillgång till anställdas e-post och mappar om det bedöms som nödvändigt.

Som anställd…

 • Du skall inte surfa eller ladda ned saker från internet annat än när det avser arbetet, samt vara särskilt vaksam vid öppnandet av bilagor i e-post. Nedladdning av mjukvara är inte tillåtet.
 • Du skall respektera normala regler för beteende när du kommunicerar via e-post.
 • Mer information kan du finna i CDON Groups IT-policy.

Extern kommunikation

Som företag…

 • Vi anser att kommunikation av information måste hanteras varsamt för att skydda och stödja Qliro Group. PR och hantering av press och andra medier är en av våra viktigaste verktyg.
 • Saker som påverkar Qliro Group i ett större perspektiv hanteras av Qliro Groups VD, finanschef och Qliro Groups kommunikationschef. Dessa personer är de enda som får uttala sig i medier och kommunicera med politiker och myndighetspersoner samt godkänna andra personer inom Qliro Group att kommunicera.
 • För internetbutikspecifika saker är VD för respektive varumärke de enda som är godkända att kommentera i medier, kommunicera  med politiker och andra myndighetspersoner och godkänna andra personer som skall kommunicera med medier. All kommunikation skall godkännas av Qliro Groups kommunikationschef.

Som anställd…

 • Om du kontaktas av pressen skall du hänvisa till kommunikationschefen.
 • Om du vill medverka i andra medier som talare, med artiklar i tidningar eller liknande och som inte är i strid mot ditt ansvar i Qliro Group och/eller ditt arbete/prestation måste du ha förhandsgodkännade av din avdelningschef och Qliro Groups kommunikationschef, som också har rätten att inte ge dig tillstånd att medverka.

Acceptabelt uppförande

Som anställd…

 • När du jobbar för Qliro Group måste du uppföra dig enligt normalt uppförande.
 • Dina handlingar måste alltid vara i enlighet med Qliro Groups värderingar.

Disciplinera åtgärder

Utöver brott mot uppförandekoden, den anställdes anställningskontrakt eller lokala Qliro Group-regler, utgör handlingar nedan oacceptabelt uppförande och kommer därför att anses som anledning till disciplinära åtgärder:

 • Dålig passade arbetstider.
 • Ej godkänd frånvaro.
 • Dålig arbetsprestation och slöseri med arbetstid under en längre period.
 • Oaktsamhet och återkommande misskötsel.

Exempel på misskötsel som kan leda till att en anställds avskedande, men inte är begränsat till detta, inkluderar:

 • Övergrepp eller försök till övergrepp.
 • Stöld eller försök till stöld av företagets eller företagets anställdas egendom.
 • Förfalskning av dokumentation.
 • Kränkande, aggressivt eller hotfullt beteende.
 • Oanständigt eller oförskämt uppträdande.
 • Vägran att utföra en rimlig instruktion beordrad av ledningen.
 • Allvarligt och fortgående brott mot något villkor i anställningsavtal.

Disciplinär process: Brott mot uppförandekoden, anställningskontrakt eller lokala Qliro Group-regler kan leda till disciplinära åtgärder. Den disciplinära processen görs i enlighet med nationella lagar och regler såväl som nationell praxis. För mer information kontakta din personalavdelning.

KLAGOMÅLSPROCESS

Det finns ett ramverket för att lösa klagomål som du har oavsett anledning i ditt arbete i Qliro Group. Klagomålet är baserat på lokala regler och praxis i respektive land vi är verksamma i.

För mer information kontakta din personalavdelning.

WHISTLEBLOWERPOLICY

Qliro Group har processer för hur enskilda individer med god grund har misstanke om att olaglig verksamhet, misskötsel, vanskötsel eller motarbetande av uppförandekoden har skett eller kommer med stor sannolikhet att ske i Qliro Group. De anställde har möjlighet att rapportera om sin misstanke utan att behöva vara rädd för vedergällning. Qliro Group uppmanar anställda att rapportera incidenter av misskötsel på arbetsplatsen så tidigt som möjligt.

För mer information se whistleblowerpolicy.

Prenumerera