Skicka ett meddelande

Media

Leverantörspolicy

Inom Qliro Group har vi som mål att alltid vara ärliga och affärsmässiga i relationer med leverantörer och underleverantörer. Vi strävar alltid efter att utveckla affärsrelationer med företag som sköter sin verksamhet i enighet med etiska principer. Qliro Groups leverantörspolicy är en integrerad del av vår uppförandekod och gäller för alla bolag, leverantörer och tillverkare som Qliro Group arbetar med.

Vår relation till våra leverantörer

 • Vi strävar efter att vara ärliga och rättvisa i vår kontakt med våra leverantörer, och underleverantörer.
 • Vi betalar leverantörer och underleverantörer enligt överenskomna avtal.
 • Avtalen som används förklarar tydligt grunden för kontrakt med leverantörer och underleverantörer.
 • Vi har en policy att inte ge, betala eller acceptera mutor eller stora förmåner. Vidare gäller denna policy även för mottagande och givande av gåvor som innefattar gästfrihet och favörer som alla anställda leverantörer, underleverantörer och kunder informeras om.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer och underleverantörers produktion sker i enlighet med FNs konvention om de mänskliga rättigheterna.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer har en personalpolitik där respekt för människovärdet eftersträvas. Varje leverantör ansvararför att hela verksamheten följer respektive lands lagstiftning samt följer FNs konvention om barnens rättigheter och ILO´s konventioner om arbetsvillkor och rättigheter i arbetslivet.
 • Vi förväntar oss att arbetare och personal hos leverantörer och underleverantörer ges föreningsfrihet.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer bedömer sina anställda och sina entreprenörer utifrån deras förmåga att utföra sitt arbete och inte på deras fysiska och/eller personliga egenskaper och uppfattningar och därigenom efterlever principen om att ingen olaglig diskriminering får förekomma som baseras på ras, etnisk bakgrund,  religion, kön , nationalitet, kön, psykiska eller fysiska handikapp, civilstånd, ålder, sexuell läggning eller annat som inte berör individens förmåga att utföra sitt jobb.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer tillhandahåller säkra arbetsplatser och har upprättat en policy som eftersträvar att minimera risken för olyckor, skador och hälsorisker.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer inte anställer någon som är under den i lagen fastställda minimiåldern för arbetare eller överser med fysisk bestraffning eller andra
  olagliga kränkningar eller trakasserier eller använder sig av tvångsarbete i sin verksamhet.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer kompenserar sina anställda rättvist och ger löner som är anpassade efter rådande konkurrens i förhållande till deras arbetsinsats enligt de gällande lokala och nationella lönenivåerna och att de erbjuder de anställda möjlighet att utveckla sin skicklighet och kompetens.
 • I händelse av att de anställda lagenligt väljer att låta sig representeras av en fackförening förväntar vi oss att våra leverantörer förhandlar på ett korrekt sätt och inte bestraffar anställda för deras lagliga deltagande i fackföreningsaktiviteter.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer driver sin verksamhet på ett sätt som skyddar och bevarar miljön. Vi förväntar oss att våra leverantörer följer gällande miljölagstiftning, regler och förordningar i sin verksamhet i de länder där de gör affärer.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer följer alla gällande lagar och liknande normer och principer i de länder där de bedriver verksamhet.
 • Vi förväntar oss att leverantörer förser Qliro Group med fullständig information kring underleverantörer, produktionsenheter och geografiskt läge samt tillåter inspektion på begäran av Qliro Group eller den Qliro Group sätter i sitt ställe.
Prenumerera