Skicka ett meddelande

Media

Ansvar

Ansvarsfullt företagande kan defineras på många sätt, inom Qliro Group ser vi det som vår möjlighet och skyldighet att alltid ta ansvar gentemot direkta och indirekta intressenter men också framtida generationer.

Qliro Group har framförallt fokus på hållbarhet ur ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. Vi eftersträvar att relationer med samarbetspartners ska ske på ett korrekt sätt och inleder samarbete med företag som sköter sin verksamhet i enighet med rådande lagar och etiska principer. Mänskliga rättigheter, jämställdhet och miljötänkande ska alltid uppfyllas och Qliro Group strävar efter att även våra leverantörer och samarbetspartners i så stor utsträckning som möjligt följer och lever upp till detta.

Ansvarsfullt företagande förutsätter att Qliro Group:

 • Alltid följer FNs Global Compacts tio principer som riktar sig till företag och innefattar mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption. Principerna baseras på FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILOs grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FNs konvention mot korruption.
 • Alltid tar fram information och följer relevanta lagar förordningar och internationella konventioner.
 • Tillhandahåller leverantörsvillkor som tydligt förklarar Qliro Groups krav och etniska ståndpunkter samt förbinder leverantörer att agera i enighet med FNs Globala Compacts tio principer.
 • Garanterar föreningsfrihet och mångfald bland anställda samt inte accepterar några former av tvångsarbete eller barnarbete.
 • Agerar utifrån vår miljöpolicy och ständigt söker nya och bättre vägar för att minska vår miljöpåverkan.
 • Alltid agerar och stödjer fri, rättvis och öppen konkurrens enligt de lagar som gäller i respektive land som vi är verksamma i.
 • Alltid har tillräcklig information om konkurrenter, kunder och leverantörer för att säkerställa att de möter våra värderingar innan vi ingår affärsmässiga relationer.
 • Strävar efter att vara ärliga och rättvisa i vår kontakt med leverantörer och underleverantörer.
 • Inte ger, betalar eller accepterar mutor eller stora förmåner.
 • Vi deltar inte i partipolitik eller ger donationer till politiska partier, fonder eller kandidater.
 • Tillhandahåller tjänster och produkter som lever upp till våra kunders förväntningar både kvalitetsmässigt, servicemässigt och produktionsmässigt.
 • Garanterar trygg och säker hantering av personuppgifter och information som våra kunder uppger på våra webbplatser.

Jämställdhet

Begreppet jämställdhet står för att alla människor har lika värde och ska ha lika möjligheter. Inom Qliro Group anser vi att mångfald, både hos oss och hos våra leverantörer, är positivt för innovation, kundanpassning och i förlängningen för företagets konkurrenskraft,. Qliro Group främjar jämställdhet oberoende av ras, etnisk bakgrund, religion, nationalitet, kön, psykiska eller fysiska handikapp, civilstånd, ålder, sexuell läggning eller annat som inte berör individens förmåga att utföra sitt jobb.

Qliro Group främjer jämställdheten och jämlikhet genom att:

 • Aktivt verka för att såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö lämpar sig för alla medarbetare.
 • Arbetsmiljön ska vara fri från särbehandling, sexuella trakasserier eller kränkning på något sätt.
 • Alla medarbetare ska ha lika lön och villkor för arbete med lika prestation, svårighetsgrad och likvärdig arbetsinsats.
 • Alla medarbetare ska erbjudas möjlighet till utveckling och utbildning.
 • Aktivt verka för en jämnare könsfördelning inom alla delar av vår verksamhet.
 • Garanterar en trygg och säker arbetsmiljö för våra anställda.

För att göra jämställdhet möjligt är det Qliro Groups mål att ha en kultur på arbetsplatsen där anställda ges möjligheten till balans mellan arbetsliv och privatliv, oberoende av civilstånd eller hemförhållanden.  Vi tror det är möjligt att göra en framgångsrik karriär och bilda familj samtidigt.

Förväntningar på våra leverantörer och samarbetspartners

 

 • Vi förväntar oss att våra leverantörer stödjer de mänskliga rättigheterna.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer garanterar föreningsfrihet.
 • Vi förväntar oss att leverantörer har en personalpolitik som respekterar människovärde.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer bedömer sina anställda och sina entreprenörer utifrån deras förmåga att utföra sitt arbete och inte på deras fysiska och/eller personliga egenskaper och uppfattningar och därigenom efterlever principen om att ingen olaglig diskriminering får förekomma som baseras på ras, etnisk bakgrund, religion, nationalitet, kön, psykiska eller fysiska handikapp, civilstånd, ålder, sexuell läggning eller annat som inte berör individens förmåga att utföra sitt jobb.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer inte anställer någon som är under den i lagen fastställda minimiåldern för arbetare eller överser med fysisk bestraffning eller andra olagliga kränkningar, trakasserier eller använder sig av tvångsarbete i sin verksamhet.
 • Vi förväntar oss att våra leverantörer följer alla gällande lagar, normer och principer i de länder där de bedriver verksamhet.

För ytterligare information, läs också våra policyer som finns tillgängliga i vänsterkolumnen på denna sida.

Prenumerera