Bolagsstyrning

På denna del av webbplatsen publicerar Qliro Group AB (publ) (”Qliro Group") information som rör koncernens bolagsstyrning, såsom årsstämman, styrelsen och verkställande ledningen.

Styrningen av Qliro Group sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland annat med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av externa revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom Qliro Groups koncernchef. Koncernchefen ansvarar för och leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras från och med att bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm på bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, reglerna för notering på Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning och övriga relevanta svenska och internationella regelverk.

Qliro Group AB, Box 195 25, Sveavägen 151 (Besöksadress), 104 32 Stockholm